1985.., -10000/110/6,


-10000/110/6, 1985 .. .
+79277456468

 1985..,  10000/110/6,

  • Lenovo ThinkServer rd350
    IBM System x3550 M5

    -